top of page

हामी तपाईंको लागि यहाँ छौं।

चार दशकभन्दा बढी समयदेखि, गर्भावस्था निर्णय स्वास्थ्य केन्द्रले केन्द्रीय ओहायोमा महिलाहरूलाई महत्त्वपूर्ण स्रोतहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ। हामी तपाईलाई उपलब्ध सबै विकल्पहरू बुझ्न मद्दत गर्न चाहन्छौं। चार स्थानहरू र तपाईंको सेवाको लागि हाम्रो 24-घण्टा हटलाइनको साथ, हाम्रो टोली तपाईंको प्रश्नहरूको जवाफ टेक्स्ट, कल र अपोइन्टमेन्ट मार्फत दिन तयार छ।

तपाईंको विकल्प

woman holding hands together

*PDHC ले गर्भपतनको लागि प्रदान वा सन्दर्भ गर्दैन।

bottom of page